บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด

บริษัท MAX BILLION TRAVEL เป็นบริษัทจัดท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ รับจองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด
84-86 ถนน ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
081-946-2635
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
maxbilliont@yahoo.com

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโหว เลสโก อาซ้อใหญ่ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโหว เลสโก อาซ้อใหญ่ 5 วัน 3 คืน
7,888฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
China Southern Airlines
สายการบิน
 • นมัสการพระใหญ่หลิงซาน
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู เปิดโลกใหม่ที่เซี่ยงไฮ้
 • เก็บทุกพิกัดช้อปปิ้งย่านดัง!!
MBT-061-176

แผนการเดินทาง

แผนการเดินทางวันที่ 1
 • 23.00

  นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 10  เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines)

แผนการเดินทางวันที่ 2
 • 02.00

  บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ8464 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 • 07.20

  เดินทางถึง สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ด้วยเมนู KFC Box Set จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (Wuxi City) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (Lingshan Grand Buddha) 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ร้านไข่มุก จากนั้นนำทุกท่านไปยัง ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว (Qingming Bridge Historic and Cultural Block)

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ซี่โครงหมูอู๋ซี

แผนการเดินทางวันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (Hangzhou City) นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (Xihu Lake)

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์สุกี้หม้อไฟและปิ้งย่าง นำทุกท่านสู่ ร้านชา สวรรค์ของคนรักชา ให้ท่านได้ชาชิมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน นำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย (He Fang Jie Old Street) 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ไก่ขอทาน และหมูพันปี

แผนการเดินทางวันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ นำท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai City) เดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา จากนั้นนำท่านชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ ถนนเทียนจื่อฝาง (Tianzifang) 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

แผนการเดินทางวันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ (Xintiandi) เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ไก่แดง จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน (Waitan) และหาดไว่ทานนี้ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนนานกิงได้ตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • 21.15

  บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ8463 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 • 00.50 (+1)

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

โปรแกรมทัวร์แนะนำ