บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด

บริษัท MAX BILLION TRAVEL เป็นบริษัทจัดท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ รับจองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด
84-86 ถนน ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
081-946-2635
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
maxbilliont@yahoo.com

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ จูดห์ปุระ แอร์เอเชีย 5 วัน 3 คืน

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ จูดห์ปุระ แอร์เอเชีย 5 วัน 3 คืน
19,900฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน
 • เที่ยวชม นครสีฟ้า Jodhpur
 • นครสีชมพู Jaipur
 • ฮาวามาฮาล พระราชวังแห่งสายลม
MBT-063-438

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ● ชัยปุระ
 • 17.00

  พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารขาออก 1 ชั้น 3  เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

   

 • 20.00

  ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ FD130

 • 22.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินชัยปุระ ประเทศอินเดีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่
  เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน 

   

วันที่ 2 ชัยปุระ ● แอมเบอร์ ฟอร์ท ● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังสายลม ● CITY PALACE ● จันทาร์ มันทาร์ ● จูดห์ปุระ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่ บนเนินเขาสูงของเมืองอาเมร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1592
  นำท่านผ่านชม พระราชวังกลางน้ำ (JAL MAHAL) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่ด้านหลัง และตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง พระราชวังแห่งนี้มีทั้งหมด 5 ชั้น
  นำท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad)

   

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
  นำท่านสู่ พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1797สมัยมหาราชาไสวจัย ซิงห์ ที่ 2 สร้างโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุล
  นำท่านสู่ จันทาร์ มันทาร์ (Jantar Mantar) หอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดย มหาราชาไสวใจ สิงค์ที่ 2 ในปีค.ศ.1727 เดินทางสู่เมืองจูดห์ปุระ 

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   

วันที่ 3 จูดห์ปุระ ● ป้อมเมห์รานการห์ ● พระตำหนักพูลมาฮาล ● พระตำหนักโมติมาฮาล ● จัสวันธาดา ● Step Well
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) เป็นป้อมโบราณที่มีความยิ่งใหญ่และเป็น 1 ใน 4 ของพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีความยาวข้ามเขาถึง 125 ลูก
  พาท่านชม ห้อง Phool Mahal พระตำหนักพูลมาฮาล หรือ พระตำหนักแห่งมวลดอกไม้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1724 โดยได้รับการยกย่องว่าสวยงามและละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาตำหนักทั้งหมดที่อยู่ภายใน ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดลายดอกไม้และเถาไม้ประดับจำนวนมาก โดยเรียกการวาดภาพแบบนี้ว่า รักมาลา จุดประสงค์ของห้องนี้ใช้เพื่อความสำราญ ฟังดนตรีและชมการเต้นรำ และนำท่านชม พระตำหนักโมติมาฮาล (Moti Mahal) หรือพระตำหนักไข่มุก จุดเด่นอยู่ที่การนำเปลือกหอยมุกมาบด

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ อนุสรณ์สถาน Jaswant Thada ตั้งอยู่ห่างจากป้อมเมห์รานการห์ กิโลเมตร อนุสรณ์นี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1899 เพื่ออุทิศให้กับมหาราชาจัสวันต์ ซิงห์ที่ 2
  นำท่านเดินทางเยี่ยมชม บ่อน้ำโบราณ Toorji Ka Jhalra Step Well บ่อน้ำโบราณแบบขั้นบันไดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง Jodhpur มีความลึกกว่า 200 ฟุต และเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Batman The Dark Knight Rises จุดเด่นของบ่อน้ำโบราณแห่งนี้คือบันไดที่อดีตเป็นที่กักเก็บน้ำสามารถเดินลงไปตักน้ำได้

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   

วันที่ 4 จูดห์ปุระ ● ชัยปุระ ● ประตูปาตริกา
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางกลับ ชัยปุระ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น
  นำท่านสู่ ประตูปาตริกา (Patrika gate) คือประตูเมืองลำดับที่ 9 ของนครชัยปุระ ตั้งอยู่บริเวณ วงเวียนจาวาฮาร์ (Jawahar Circle)

   

 • เย็น

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น
  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 23.15

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ FD131

วันที่ 5 ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • 05.00

  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA และค่าดำเนินการ 1,300 บาท (เป็นแบบ DOUBLE ENTRY เข้า-ออกได้ 2 ครั้ง  

และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน)

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของอาหาร
 3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
 4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่น
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ