บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด

บริษัท MAX BILLION TRAVEL เป็นบริษัทจัดท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ รับจองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด
84-86 ถนน ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
081-946-2635
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
maxbilliont@yahoo.com

ทัวร์ภูฏาน ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาน ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน
56,900฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
BHUTAN AIRLINES
สายการบิน
 • พาโร
 • ทิมพู
 • วัดชิมิลาคัง
 • โดชูลาพาส
 • พูนาคา
 • วัดทักซัง
MBT-178-486

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ- พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู - ที่ทำการไปรษณีย์
 • 04.00

  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

 • 06.30

  ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-701 ประเทศภูฏาน (Bhutan)  หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย(Himalayas) มีพรหมแดนติดกับทิเบต (Tibet) และ อินเดีย (India) ที่นี่มีเทือกเขาจำนวนมากจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” เป็นประเทศดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆ 

 • 09.55

  เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน (Bhutan) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองที่ถูกโอบอยู่ในวงล้อมของขุนเขา นำชมพาโรซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน จากนั้นเดินทางสู่เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 นำท่านชมที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Bhutan Post Office) ท่านสามารถถ่ายรูปทำแสตมป์ที่ระลึก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2 ทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง – โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก โดยได้รับความแรงศรัทธาจากมหาเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ ที่บริจาคเงินซื้อที่ดินและสร้างพระพุทธรูปให้แก่รัฐบาลประเทศภูฏาน จากนั้นนำท่านชมจุดชมวิวชังเกกัง (Sangaygang) เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพอันสวยงาม  จากนั้นนำท่านชมป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่นชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ นำท่านชมวัดคิซู ลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7
  เดินทางสู่เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 นำท่านชมที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 พูนาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซอง – พาโร
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสวยงาม ระหว่างทางแวะชม วัดดรุ๊กวังเกล (Drukwangyal Lhakhang Temple) ที่โดชูลาพาส (Dochula Pass) ท่านจะได้ชมความงามของเจดีย์ 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณ์แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ.1974 จากนั้นนำท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน (National Zoo) ชมสัตว์ประจำชาติทาคิน (Takin)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4 พิชิตวัดทักซัง(วัดถ้ำเสือ) – ช้อปปิ้ง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ วัดทักซัง (Taktshang Monastery) หรือ วัดถ้ำเสือ (Tiger's Nest in Bhutan) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ สร้างอยุ่บนหน้าผาสูงกว่า 900 เมตร จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลง เข้าสู่วัดทักซัง นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านใน และ ชมความงามของธรรมชาติบริเวณรอบวัดอย่างวิจิตรลงตัว

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้)  จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งที่ พาโรสตรีท (Paro Street) ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5 พาโร – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

 • 10.35

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-700

 • 16.05

  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

                ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

                ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

                ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

                เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

                เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

                **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **

                 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าขึ้นม้าวัดทักซัง
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (25 USD ต่อท่านต่อทริป)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 USD ต่อท่านต่อทริป)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ