บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด

บริษัท MAX BILLION TRAVEL เป็นบริษัทจัดท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ รับจองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด
84-86 ถนน ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
081-946-2635
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
maxbilliont@yahoo.com

ทัวร์ในประเทศ สุพรรณบุรี 1 วัน

ทัวร์ในประเทศ สุพรรณบุรี 1 วัน
999฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดทับกระดาน – วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม – วัดแค – วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร – อุทยานมังกรสวรรค์ – ตลาดสะพานโค้ง

MBT-038-736

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ –วัดทับกระดาน – วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม – วัดแค – วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร – อุทยานมังกรสวรรค์ – ตลาดสะพานโค้ง – กรุงเทพฯ
 • 06:00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

 • 06.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบราณที่พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500-3,800 ปี

 • เช้า

  เดินทางถึง วัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง  รำลึก 28 ปี  ถิ่นราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ พร้อมไหว้พระขอพร
  นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม หรือวัดเขาพระ ภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจมากมาย 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (อาหารตามสั่ง+เครื่องดื่ม 1 แก้ว)

 • บ่าย

  เดินทางสู่ วัดแค ตำนานต้นมะขามยักษ์ นิทานพื้นบ้าน "ขุนช้าง - ขุนแผน" เที่ยวชมพญาต่อยักษ์ และคุ้มขุนแผน เดินทางสู่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์ ภายในองค์พระพุทธรูปนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นำท่านเที่ยวชม อุทยานมังกรสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องใน โอกาสที่ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านเที่ยวชม ตลาดสะพานโค้ง สุ่มปลายักษ์ จุดเช็กอินสุดเก๋แห่งสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในอำเภอสองพี่น้อง ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติ พร้อมมุมถ่ายรูปสวยหลายมุม

 • 19.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศ ไป-กลับ ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าอาหารทั้งหมด 2 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 3. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 4. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

โปรแกรมทัวร์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ