บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด

บริษัท MAX BILLION TRAVEL เป็นบริษัทจัดท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ รับจองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด
84-86 ถนน ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
081-946-2635
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
maxbilliont@yahoo.com

ทัวร์ในประเทศ จันทบุรี วิถีใหม่ เที่ยวสดใส หัวใจสีน้ำเงิน 2วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ จันทบุรี วิถีใหม่ เที่ยวสดใส หัวใจสีน้ำเงิน 2วัน 1 คืน
2,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

อ่าวคุ้งกระเบน 3ป่า ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าโปร่ง –วัดปากน้ำแขมหนู(ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน)-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - วัดเขตร์นาบุญญาราม

MBT-178-785

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-อ่าวคุ้งกระเบน 3ป่า ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าโปร่ง –วัดปากน้ำแขมหนู(ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน)-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
 • 06.30

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

 • 07.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ

 • 10.30

  นำท่านเดินทางสู่ อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.9) โครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรี โดยได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพราษฎร

 • เที่ยง

  ทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชม วัดปากน้ำแขมหนู(ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน) แลนด์มาร์คของจันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ นำท่านผ่านชม ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออก ผ่านหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน หาดแหลมสิงห์ ทั้งสองฝั่งถนนติดทะเล

 • 16.30

  นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

 • เย็น

  รับประทานอาหาร

วันที่ 2 ถนนคนเดิน ริมน้ำจันทบูร - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล- วัดเขตร์นาบุญญาราม (วัดญวน)- กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • 08.00

  เดินทางสู่ ถนนคนเดินริมน้ำจันทบูร หรือที่เรียกกันว่า ย่านท่าหลวง ในอดีตถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจันทบุรี นำท่านเข้าชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก 

 • เที่ยง

  ทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดเขตร์นาบุญญาราม เป็นวัดญวณก่อสร้างเป็นศิลปแบบจีนปนไทยตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งชุมชนกลางใจเมืองจันทบุรี มีเทศกาลบูชาดาวนพเคราะห์สืบต่อกันมาเป็นเวลาถึง 170 ปี และมีเทศกาลถือศิลกิน "เจ" เป็นประจำทุกปี

 • 14.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 18.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ