บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด

บริษัท MAX BILLION TRAVEL เป็นบริษัทจัดท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ รับจองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด
84-86 ถนน ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
081-946-2635
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
maxbilliont@yahoo.com

ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน
18,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai Lion Air
สายการบิน
 • เมืองกาฐมัณฑุ 
 • เทือกเขานากาโก๊ต
 • บักตาปูร์
 • วิหารนาตโปลา
 • วัดปศุปฏินารถ
 • ตลาดทาเมล
 • โพธินาถ
 • วัดสวยมภูนารถ
 • จัตตุรัสดูบาร์
MBT-050-204

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 09.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1(ผู้โดยสายขาออก) ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ

 • 12.00

  เดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL220

   
 • 14.00

  ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน  เมืองกาฐมัณฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

  นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัว นครกาฐมัณฑุ 

  และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามของสองข้างทางในเมืองหลวงของเนปาล…

  นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ต(Nagarkot  Mountain)  ซึ่งตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมันฑุ 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นและสบาย ท่านที่มีอารมณ์อันสุนทรีย์คืนนี้ไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มท้องฟ้า เหนือยอดเขานากากอตที่พักที่สูงที่สุดในทริปนี้(สูง 2,164 เมตร).

  พักที่ โรงแรม  Niva Niwa Lodge หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
 • 05.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันสดชื่น  รับแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์  ในวันที่อากาศดีท่านจะได้ชมความงดงามที่สุดจะบรรยายเมื่อแสงสีทองดังเส้นไหมค่อยทอแสงพ้นขอบเส้นเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชันโดยรอบสุ่ท้องฟ้า

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่  ห้องอาหารของโรงแรม  

  นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมือง กาฐมัณฑุ  อีกครั้งหนึ่งระหว่างทางจะนำท่านชม  เมืองบักตาปูร์

  นำท่านชมพระราชวังโบราณ  แห่งเมืองบักตาปูร์  ที่ได้สร้างตามแบบศิลปะแบเนปาลขนานแท้  ประทับใจไปกับความสวยโดเด่นของ  ประตูทองคำ

  นำท่านเดินออกจากตัวพระราชวังเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารนาตโปลา

   

   
 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร  

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ทางศาสนสถานฮินดูสำคัญวัดหนึ่ง  ซึ่งชาวฮินดูที่พำนักในประเทศต่าง ๆ ต้องถือโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะมากราบนมัสการ  เพื่อขอพร  ณ  ที่แห่งนี้เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก  วัดนั้นคือ  วัดปศุปฏินาถ(Pasupatinath)

  จากนั้น นำท่านสู่ย่าน  “ตลาดทาเมล”  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดขงนครหลวง  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด 

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร พร้อมทั้งชม การแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม เป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารค่ำของท่าน

  เข้าที่พัก โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

  จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าชม วัดสวยมภูนารถ (SWAYAMBHUNATH) ซึ่งเป็นวัดทางพุทธศาสนาที่สำคัญ ตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกของเมืงอกาฐมัณฑุ

  จากนั้น นำท่านนมัสการ วัดพุทธนารถ (Bouddhanat) วัดนี้มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านของชาวธิเบตที่ได้อพยพมา

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองปาทัน(Patan)”  เมืองที่มีความงดงามจนได้สมญานามว่า ลลิตปุร์

  กาฐมัณฑุ  เมืองนี้มีวัดที่สำคัญอยู่ 2 แห่ง  วัดแรก คราบาฮ์(Kwa Bahal)  

  วัดที่ 2 คือ  เจดีย์มหาพุทธ(Maha Budha) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำที่ ห้องอาหารของทางโรงแรม

  เข้าที่พัก   โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า

   
วันที่ 4
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า  ที่ โรงแรม

  นำท่านสัมผัสกับอีกบรรยากาศหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยการเดินเที่ยวชมโดยรอบๆของเมืองเก่าที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสภาพความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมรวมถึงตึกรามบ้านช่อง  

   ชม พระราชวังหนุมานโดก้า (HANUMAN DHOKA)

  แวะให้ท่านถ่ายรูป ณ   ชมเรือนไม้เก่าแก่ที่มี  ชื่อว่า กาฐมณฑป (KASTHAMANDAP) 

 • 11.30

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ

   
 • 15.05

  ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL221

   
 • 19.45

  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

   

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air
 • ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย จำนวน 4 วัน /ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 1,500 บาท/ ท่านตลอดรายการ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
 • ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )  พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทาง ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว (ยกเว้นกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบิน จะขอยึดเงินมัดจำตั๋วตามจำนอนจริง)**
 • กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน ยึดเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • อัตราค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ